ALGEMENE VOORWAARDEN

versie januari 2024

Hieronder lees je alle voorwaarden en afspraken die van toepassing zijn op de dienstverlening van Buro Triple O en op alle overeenkomsten die jij als Opdrachtgever met Buro Triple O sluit.

1.1 Triple O: Buro Triple O (hierna te noemen Triple O) als Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 83483691.

1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die aan Triple O een overeenkomst van opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Partijen: Triple O en Opdrachtgever samen.

1.4 Overeenkomst: De (schriftelijke) opdracht van Opdrachtgever aan Triple O tot het verlenen van (Aanvullende) diensten, onderverdeeld in afzonderlijke werkzaamheden.

1.5 Diensten: De door Triple O uit te voeren werkzaamheden voor Opdrachtgever die (tegen betaling) zijn afgesproken in de overeenkomst.

1.6 Aanvullende dienst: dienst die door Opdrachtgever (tegen betaling) kan worden afgenomen in aanvulling op de diensten. Voor deze Aanvullende dienst kunnen aparte, aanvullende voorwaarden en afspraken gelden.

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen Partijen.  Afwijkingen zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen overeengekomen is.

2.2  Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht en wordt de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Triple O zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan Opdrachtgever aan de offerte of aanbieding geen rechten ontlenen.

3.2 Triple O is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verschrijvingen en heeft het recht om offertes of aanbiedingen in te trekken wanneer blijkt dat dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op essentiële informatie die door Opdrachtgever aan Triple O is verstrekt ten behoeve van de opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst. Triple O mag erop vertrouwen dat de informatie naar waarheid is verstrekt.

3.4 Bij een gedeeltelijke aanvaarding van de aanbieding heeft Triple O het recht om de gedeeltelijke overeenkomst niet te aanvaarden of om een andere prijs te bedingen.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. Bij verlenging van de overeenkomst of overeenstemming over het verlenen van Aanvullende diensten is Triple O bevoegd om de tarieven en overige condities aan te passen.

3.6 Opdrachtgever dient vertrouwelijk om te gaan met het voorstel, tarieven zijn gebaseerd op maatwerk.

4.1 De overeenkomst komt tot stand na (digitale) ondertekening door Opdrachtgever en geldt voor bepaalde tijd, tenzij door Partijen anders is overeengekomen.

4.2 Na het verstrijken van de termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de eerdere overeenkomst. De ingangsdatum van de te leveren diensten wordt benoemd in de overeenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden start op de datum van ondertekening.

4.3 Opdrachtgever gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Opdrachtgever kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

5.1 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is er te allen tijde sprake van een inspanningsverbintenis voor Triple O en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Triple O zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de afgesproken diensten optimaal uit te voeren. 

5.2 Voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Triple O heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dit vooraf is overeengekomen.

5.3 De in de overeenkomst afgestemde termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden is indicatief en kan door Opdrachtgever nooit worden gezien als fatale termijn voor Triple O. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Triple O schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen voor het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden.

5.4 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in fasen kan Triple O de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5.5 Indien Triple O tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit een overeenkomst, zal Opdrachtgever Triple O hiervoor schriftelijk in gebreke stellen tenzij het nakomen van de betreffende verplichtingen blijvend onmogelijk is. In dat geval is Triple O onmiddellijk in gebreke. De Opdrachtgever gunt Triple O dan een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen.

5.6 Alle gegeven adviezen, gedeelde kennis, verstrekte mededelingen en geleverde diensten door Triple O zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Opdrachtgever nooit als bindend worden gezien. Triple O biedt geen garantie omtrent de resultaten van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

6.1 Opdrachtgever is verplicht om instructies van Triple O ten aanzien van het gebruik van de diensten op te volgen. Opdrachtgever zorgt dat de door Triple O verzonden e-mails regelmatig worden lezen en beantwoord.

6.2 Opdrachtgever is verplicht om alle benodigde (bedrijfs)gegevensinzage en toegang tot interne systemen, waarvan Triple O aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Triple O te verstrekken. De uitvoeringstermijn vangt pas aan wanneer Triple O deze gegevens heeft ontvangen. 

6.3 Opdrachtgever is verplicht om Triple O tijdig te informeren over wijzigingen in (bedrijfs)gegevens en andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze niet of niet op tijd worden verstrekt, heeft Triple O het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6.4 Om de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, stelt Opdrachtgever op tijd medewerkers of derden ter beschikking, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat deze medewerkers over de juiste vaardigheden en/of ervaring beschikken om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk hulp ter beschikking stelt, komen eventuele extra kosten voor Triple O voor rekening van Opdrachtgever.

7.1 Alle vermelde tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, andere belastingen of heffingen en extra kosten, zoals reiskosten, administratie- en systeemkosten, eventuele declaraties van ingeschakelde derden en overige (on)kosten.

7.2 Alle tarieven gelden voor de hele looptijd van de overeenkomst met uitzondering van eventuele wettelijke BTW wijzigingen. 

7.3 Triple O is gerechtigd om het tarief vanaf 3 maanden na totstandkoming eenmaal per jaar te verhogen. Prijswijzigingen op de overeenkomst worden altijd schriftelijk, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, per e-mail kenbaar gemaakt.

8.1 Triple O hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen voor vaste maandtarieven worden altijd voorafgaand aan de maand gefactureerd.

8.2 Facturen worden per e-mail toegezonden aan het door Opdrachtgever verschafte e-mailadres. Facturen worden nooit per post aan Opdrachtgever toegezonden.

8.3 Triple O heeft het recht om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de afgeronde werkzaamheden in delen afzonderlijk te factureren. 

8.4 Bezwaren van Opdrachtgever over de hoogte van in rekening gebrachte bedragen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk per e-mail te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met het vermelde factuurbedrag onder verval van rechten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5 Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt er door Triple O maximaal 2 keer een schriftelijke ingebrekestelling middels een betalingsherinnering verstuurd. Vanaf dat moment is er over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente vergoeding.

8.6 Indien Opdrachtgever na ontvangst van de factuur en schriftelijke ingebrekestelling  nalatig blijft in het voldoen van de vordering, kan Triple O de vordering uit handen geven. De Opdrachtgever is, naast het te verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De kosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, maar bedragen tenminste 15% van het totale bedrag met een minimum van €75.

8.7 Bij het uitblijven van de betaling mag Triple O het leveren van de (aanvullende) dienst per direct opschorten zonder gehouden te zijn aan enige vergoeding van kosten of schade.

9.1 Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van bepaalde werkzaamheden noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Een wijziging geldt na schriftelijk akkoord van beide partijen, tenzij het gaat om een noodzakelijke wijziging of aanvulling voor adequate uitvoering van de werkzaamheden.

9.2 Eventuele (noodzakelijke) wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst kunnen consequenties hebben voor hetgeen dat oorspronkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, inclusief eventuele wijzigingen in prijs en de uitvoeringstermijnen.

9.3 Triple O is gerechtigd om de kosten voor eventuele aanvullende diensten op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Kosten worden aan Opdrachtgever doorbelast conform het overeengekomen tarief.

10.1 De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeenkomst zal Triple O Opdrachtgever per e-mail een voorstel doen voor eventuele verlenging

10.2 Na verstrijken van de termijn voor bepaalde tijd wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Opzegging moet schriftelijk bekend worden gemaakt, hierbij moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 2 maanden.

10.3 Indien beide partijen overeenstemmen om de samenwerking voortijdig te stoppen, heeft Opdrachtgever het recht op medewerking van Triple O met betrekking tot de overdracht van de nog openstaande werkzaamheden. Eventuele reeds gemaakte kosten, bestelde of gereedgemaakte zaken, reeds gemaakte uren en uren voor de overdracht worden in rekening gebracht.

10.4 Bij voortijdige opzegging door Opdrachtgever, eenzijdig en zonder overeenstemming met Triple O, heeft Triple O het recht om de werkzaamheden per direct te staken. Opdrachtgever is daarbij genoodzaakt om de gereserveerde arbeidstijd tegen het overeengekomen uurtarief voor 1 extra volledige maand door te betalen zonder dat Triple O die maand nog wordt verplicht om werkzaamheden te verrichten en/of aanwezig te zijn op locatie. Opdrachtgever behoudt uiteraard wel het recht op een digitale overdracht van de nog openstaande werkzaamheden. Ook reeds gemaakte kosten en reeds bestelde of gereedgemaakte zaken worden volledig in rekening gebracht

11.1 Triple O heeft het recht om de nakoming van de overeengekomen diensten op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever:

 1. de (betalings)verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. aan Triple O valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
 3. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
 4. de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 5. surseance van betaling heeft aangevraagd;
 6. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder in geval van schuldsanering;
 7. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
 8. komt te overlijden dan wel (bij rechtspersonen) wordt geliquideerd.


11.2 Indien de overeenkomst door Triple O wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Triple O op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Triple O de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Triple O de aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

11.3 Bij opschorting en ontbinding is Triple O niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, door wanprestatie, wel hiertoe is verplicht.

11.4 De verplichting tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van de opschorting bestaan, tenzij de reden van de opschorting niet aan Opdrachtgever te wijten is. Bij de bepaling van de hoogte van de verschuldigde bedragen geldt de administratie van Triple O als bewijs, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert.

11.5 Triple O gaat weer over tot het leveren van haar diensten nadat Opdrachtgever binnen een door Triple O gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het openstaande bedrag heeft voldaan.

12.1 Triple O is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Triple O is niet aansprakelijk voor niet, (gedeeltelijke) onjuiste uitvoering, advisering of informatieverstrekking van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Triple O.

12.3 Triple O is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.

12.4 Triple O is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die onstaat door het onjuist inrichten van ICT-gerelateerde zaken of zaken uitgevoerd door externe partners of interne collega’s, zelfs niet als ze onderdeel zijn van de opdracht en/of vallen onder de verantwoordelijkheid van Triple O.

12.5 Triple O is bevoegd om de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12.6 Indien Triple O aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Triple O wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Triple O in verband met die verzekering draagt.

12.7 Indien de verzekering voor schade geen aanspraak op uitkering biedt, is de aansprakelijkheid van Triple O in alle gevallen beperkt tot het in de overeenkomst afgestemde verschuldigde bedrag, met een maximum van € 2.500, over de laatste 3 maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de vordering tot schadevergoeding uiterlijk binnen 1 jaar na het ontstaan van de schade daarvan schriftelijk bij Triple O meldt en indient op straffe van verval van rechten

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Triple O tegen alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Triple O.

13.2 Indien Triple O door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Triple O zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan mag Triple O zonder ingebrekestelling zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Triple O en derden die daardoor ontstaan komen volledig voor rekening en voor risico van Opdrachtgever.

13.3 (rechts)Personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken, kunnen zich eveneens rechtsgeldig op dit artikel van de Algemene Voorwaarden beroepen.

14.1 Op alle door Triple O ontwikkelde, opgestelde of ter beschikking gesteld werken, zoals modellen, rapporten, programma’s, werkwijzen, adviezen, analyses, documentatie of beeldmateriaal berust een intellectueel eigendomsrecht van Triple O.

14.2 Opdrachtgever verkrijgt voor zover noodzakelijk van Triple O een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de verstrekte stukken. Opdrachtgever mag de verstrekte stukken niet zonder schriftelijke toestemming wijzigen, reproduceren, openbaar maken, verveelvoudigen, exploiteren of verspreiden aan derden.

14.3 Bij schending van het intellectuele eigendomsrecht en gebruiksrecht zal Triple O een vergoeding vorderen van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000 per overtreding te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Triple O om haar daadwerkelijke schade te vorderen.

15.1 Triple O respecteert de privacy van Opdrachtgever en zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken volgens de geldende privacyregelgeving en de Privacyverklaring op de website van Triple O. Opdrachtgever stemt in met deze verwerking.

15.2 Partijen hebben een geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken. Deze plicht zullen ze ook opleggen aan hun eigen medewerkers en de door hen ingeschakelde derden. De geheimhoudingsplicht blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst.

15.3 Triple O zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Triple O, mits dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Triple O daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Triple O zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

15.4 Triple O heeft het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis bij opdrachtgevers te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke tot Opdrachtgever te herleiden informatie beschikbaar komt voor derden.

16.1 Overmacht ontstaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Partijen of door omstandigheden aan de kant van Triple O. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstakingen bij Triple O of derden, telecommunicatie storingen, stroomstoringen, systeemstoringen, het uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, ziekte van personeel, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. bedrijfsgegevens en technische mankementen. 

16.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen door Triple O in de de overeenkomst opgeschort. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder verplichting tot vergoeding van kosten of schade aan de andere partij.

16.3 Indien Triple O in een overmachtsituatie de verplichtingen gedeeltelijk kan nakomen, is Triple O gerechtigd om het nagekomen of na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is verplicht om deze factuur te beschouwen als afzonderlijke overeenkomst.

17.1 Triple O behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen of aanvullingen worden door Triple O per e-mail aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

17.2 Wijzigingen en aanvullingen gelden met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling. Taalkundige wijzigingen kunnen te allen tijde zonder mededeling per direct worden doorgevoerd.

18.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Triple O dienen duidelijk en schriftelijke kenbaar gemaakt te worden. De klacht dient binnen 7 dagen na het ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Triple O. 

18.2 Triple O streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van 7 dagen te beoordelen en af te handelen. Klachtafhandeling geschiedt op passende wijze altijd telefonisch, per mail of in persoon.

19.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar Triple O gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

19.3 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, Algemene voorwaarden, Aanvullende voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde:

 1. overeenkomst
 2. Bijlagen
 3. Aanvullende voorwaarden
 4. Algemene voorwaarden

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Triple O over te dragen aan derden.

20.2 Indien Triple O al schriftelijke toestemming heeft gegeven voor een contractovername, dient Opdrachtgever Triple O hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. Triple O heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Triple  O is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.